Нормативни документи

1. UNESCO

Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights
(1997)

International Declaration on Human Genetic Data
(2003)

Universal Declaration on Bioethics and Human Rights
(2005)

 2. Council of Europe

Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine
Oviedo, 4.IV.1997


Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning Genetic Testing for Health Purposes

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА: КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И БИОМЕДИЦИНАТА (Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 26 февруари 2003 г. – ДВ,бр.21 от 2003 г. В сила за Република България от 1 август 2003 г.) (обн.,ДВ,бр.32 от 12 април 2005 г.)

3. Министерство на здравеопазването – Закони 

4. Нормативни актове на Европейския съюз

5. Закон за здравето, Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004 г.

6. Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Изм. ДВ. бр. 9 от 28 януари 2011 г.

7. Електронни периодични издания, съдържащи всички нормативни актове: epi.bg

8. Наредби в областта на здравеопазването: pharmacy-bg.com

9. Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция

10. Наредба № 11 от 17 ноември 2011 г. за реда за предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди и оплодени яйцеклетки, които не са използвани за създаване на потомство, на научни, учебни и лечебни заведения в страната и в чуждбина за медицински, научни и лечебни цели