cover_bioetika

„Биоетика“, Силвия Александрова-Янкуловска

„Настоящето учебно пособие „Биоетика” е предназначено за студентите от различните специалности на професионалните направления „Медицина”, „Обществено здраве” и„Здравни грижи”, по които се провежда обучение в Медицински университет – Плевен. В него е отразено съдържанието на пълния курс по медицинска етика съгласно конкретните учебни планове. Предвидените за практически занятия задачи, учебни игри, казуси за анализ и […]